OBCHODNÉ PODMIENKY

Gaučo & coffee s. r. o., so sídlom Čerešňová ulica 8553/36, IČO: 53507860, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,, oddiel: Sro, vložka č.: 49989/T, zastúpená Stanislav Mečir, konateľ Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Gaučo & coffee s. r. o.

účinné od 01.12.2021

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to na jednej strane spoločnosťou Gaučo & coffee s. r. o., so sídlom Čerešňová ulica 8553/36, 917 08 Trnava,Gaučo & coffee s. r. o., IČO: 53507860, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 49989/, zastúpená Stanislav Mečir, konateľ, ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej kupujúcim ako spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

1.2 Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

1.3 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej na základe ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

2. Objednávka a kúpna zmluva

2.1 Objednávka.
Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho osobne na predajni (pripravuje sa), alebo prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú. Kupujúci vyhlasuje, že pred uskutočnením objednávky sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí. Uskutočnením objednávky osobne u predávajúceho, alebo odoslaním objednávky prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku kupujúci potvrdzuje, že tieto VOP predávajúceho bez výhrad prijíma a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2.2 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim v jeho predajni alebo na internetovej stránke www.gaucoandcoffee.sk.

2.3 Prijatie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.
Prijatie objednávky predávajúci potvrdí osobne alebo telefonicky alebo informatívnym emailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho, resp. vystavením zálohovej faktúry, alebo riadnej faktúry a jej odovzdaním alebo zaslaním kupujúcemu.

Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v platnom znení považovaná za zmluvu uzavretú na diaľku.

2.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť ním prijatú objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v prípadoch:
a) ak sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) z iných prevádzkových dôvodov na strane predávajúceho,
c) sa zmenila cena tovaru z dôvodov na strane dodávateľa tovaru, alebo
d) zverejnená cena tovaru bola chybná.
V prípade zmeny ceny má právo odstúpiť od zmluvy aj kupujúci.

3. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

Dodacie lehoty sa líšia podľa druhu tovaru. Termín dodania tovaru, ktorý nie je skladom, predávajúci oznámi kupujúcemu v potvrdení objednávky resp. pri vystavení zálohovej faktúry.

Pri tovare, ktorý má predávajúci aj dodávateľ skladom, je termín dodania najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.

3.2 V prípade nedostupnosti tovaru bude kupujúci ihneď informovaný osobne, e-mailom alebo telefonicky.

3.3 Informácie o spôsoboch dodania a o cene za jednotlivé spôsoby dodania sú uvedené na internetovej stránke. Spôsob dodania si zvolí kupujúci pri uskutočnení objednávky.

4. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena tovaru uvedená na internetovej stránke je aktuálna a platná. Cena je konečná, t.j. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre nadobudnutie tovaru zaplatiť, okrem ceny za dopravu tovaru, ceny za spôsob platby a pod., o ktorých bude kupujúci predávajúcim informovaný vždy vopred pred prijatím objednávky.

4.2 Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

4.3 Ceny uvedené na internetovej stránke môžu podliehať zmenám, predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, a to z akéhokoľvek dôvodu, a to aj bez oznámenia. Cena tovaru v čase objednávky je platná a záväzná v prípade prijatia objednávky predávajúcim a vystavením faktúry.

4.4 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve predávajúceho, pričom nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

4.5 Spôsob platby prevodom na účet alebo v hotovosti si zvolí kupujúci pri uskutočňovaní objednávky, na základe ktorej mu bude vystavená zálohová faktúra alebo riadna faktúra.

5. Prevzatie tovaru

5.1 Kupujúci je povinný bezprostredne pri kúpe a prevzatí tovaru skontrolovať jeho stav.

5.2 V prípade dodania tovaru prostredníctvom dopravcu predávajúceho, je kupujúci povinný bezprostredne pri dodaní tovaru skontrolovať stav zásielky a tovaru. Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať platným dokladom totožnosti.

5.3 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne dodania a na adrese uvedenej v objednávke. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručovania.

5.4 V prípade zistenia existencie poškodenia obalu, zásielky, alebo ak je zásielka neúplná, je kupujúci povinný vyhotoviť spolu so zástupcom dopravcu záznam o rozsahu a povahe poškodenia, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Zároveň je kupujúci povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť predávajúcemu.

5.5 Na základe takto vyhotoveného záznamu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou, alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Predávajúci môže následne poskytnúť kupujúcemu možnosti odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.6 Ak kupujúci zistí poškodenie, či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamných vád mu budú priznané, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

5.7 Predávajúci zodpovedá za obsah a dodanie tovaru, ktorý si kupujúci u predávajúceho objednal. Predávajúci však nezodpovedá za presné a konkrétne kvantitatívne vlastnosti tovaru, ktoré sú uvedené v katalógoch predávajúceho, a to najmä váha a presné rozmery výrobku v prospektoch a iných písomnostiach týkajúcich sa tovaru, nakoľko vzhľadom na proces výroby u dodávateľov predávajúceho sa tieto kvantitatívne vlastnosti môžu v primeranej miere odlišovať. Kupujúci je s touto skutočnosťou oboznámený a nemá voči nej výhrady.

6. Zodpovednosť za vady a reklamácie

Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, v týchto VOP a v Reklamačnom poriadku predávajúceho.

7. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

7.1 Kupujúci, ak je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvrenej na diaľku, bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, okrem prípadov uvedených v zákone, podľa ktorých odstúpenie od zmluvy možné nie je. Lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to e-mailom zaslaným na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo listom zaslaným doporučene poštou na adresu sídla spoločnosti

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

7.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho. Tovar je potrebné zaslať späť, alebo priniesť osobne na adresu predajne v priebehu 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty.

Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7.3 Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom je kupujúci povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na použitie, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci nesmie vrátiť tovar formou dobierky, takto vracaný tovar nebude prijatý a bude predávajúcim odmietnutý a vrátený ako nedoručený späť kupujúcemu.

7.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

7.5 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.6 V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

7.7 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

7.8 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.

Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako dôjde k prevzatiu vráteného tovaru predávajúcim. Na vrátenie platby použijeme bankový prevod, prosíme v kontaktnom e-maile nám uveďte číslo vášho bankového účtu, aby sme vám platbu mohli bez problémov vrátiť.

8. Osobné údaje

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva osobné údaje kupujúeho na účely a za podmienok, ktoré sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov predávajúceho.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať VOP. Akékoľvek zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke, ak predávajúci neuvedie inak. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

9.3 V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez kontaktný formulár na našej internetovej stránke alebo na telefónnom čísle: 0905 400 888.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať prednostne vo forme emailových správ.

9.5 Tieto VOP sú platné a účinné od 12.01.2021 a rušia všetky predchádzajúce VOP.

V Trnave dňa ..............................
……………………………………………….
Stanislav Mečir, konateľ

Vyberte si
z pohodlia aj vášho domova

Odborné poradenstvo

Podorbný prehľad a ponuka sortimentu na našom webovom katalógu podobnom klasikému Eshopu, v ktorom sa jednoducho budete orientovať. Vždy nás môžete kontaktovať (mail, telefón) a my vám budeme k dispozícii.

Široký výber modelov a látok

V našom webovom katalógu nájdete veľký výber sedačiek, mnoho prevedení a štýlov dostupných v desiatkach kvalitných a trendovývh látok. Sedačky majú mnoho prevedení a vďaka ich modulovému systému si každý vyskladá tú svoju požadovanú.

Doprava a dodacie termíny

Snažíme sa uspokojiť zákazníkov včasnými dodávkami a flexibilnou dopravou. Do 100 km dopravu neplatíte.

web: fg Ateliér, Trnava